Skip to content Skip to footer

Privacyverklaring MESA FBC BV

1.  Inleiding
MESA FBC BV respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt
de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens
MESA FBC BV verwerkt en voor welke doeleinden.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door derden.
Wij raden u aan om de privacyverklaring zorgvuldig te lezen.
MESA FBC BV, gevestigd aan Anderstein 2, 3953 BA te Maarsbergen, KvK-nummer 30210238, e-mailadres: info@mesa-fbc.nl , is verwerkings-verantwoordelijke voor de verwerking en opslag van
uw persoonsgegevens onder de naam MESA. Indien u vragen heeft over de inhoud van de
privacyverklaring, kunt u zich wenden tot info@mesa-fbc.nl

2. Persoonsgegevens
MESA FBC BV verwerkt alleen persoonsgegevens van bezoekers van haar website die het
contactformulier op deze website hebben ingevuld en verzonden en van relaties die via andere
communicatiekanalen persoonsgegevens hebben afgegeven. Wij verwerken deze informatie conform
de bepalingen zoals opgenomen in de betreffende algemene voorwaarden.

3. Ontvangers
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van
onze dienstverlening ten behoeve van u.

4. Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op
ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens
alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten en/of diensten te kunnen leveren.

5. Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU MESA FBC BV zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan partijen buiten de Europese
Economische Ruimte (EER). Slechts aan partijen binnen de EER die een gelijkwaardig
beschermingsniveau van persoonsgegevens als Nederland kennen zullen persoonsgegevens worden
doorgegeven en wel uitsluitend met het doel om onze dienstverlening jegens u optimaal te kunnen
uitvoeren.

6. Cookies
MESA FBC BV maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek op onze website wordt opgeslagen op het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker.
Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de webpagina of statistieken te verzamelen.

7. Uw rechten
U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevensverwijdering, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

Recht van inzage
Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw
verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke
doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken.

Verbetering of aanvulling
Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken
onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij
tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen
ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens.
Gegevensverwijdering
U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de

volgende gevallen:
• de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
• u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in, en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
• u maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
• de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
• wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
• wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.

Beperking verwerking
Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons
verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook
om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens
onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere)
verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens
alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een
gerechtelijke procedure).

Overdracht digitale data
Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal
bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een
overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te
vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere
dienstverlener door te sturen.

Bezwaar
U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Uitoefenen rechten.
Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact
opnemen met ons via het e-mailadres info@mesa-fbc.nl . MESA FBC BV zal op uw verzoek binnen 4
weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

8. Aansprakelijkheid
Onze aansprakelijkheid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is geregeld in de
betreffende algemene voorwaarden.

9. Klachten
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de
klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te
nemen van uw klacht.

10. Vragen?
Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar: info@mesa-fbc.nl of neem contact op
met Maurits Bruel via telefoon nummer 06 2878 0873

OVER MESA

Als u over actuele knelpunten of over de lange termijn ontwikkeling van uw familie- onderneming van gedachten wilt wisselen met een deskundige buitenstaander, dan bent U bij MESA-FBC (family business consultants sinds 2005) aan het goede adres. De adviseurs van MESA-FBC zijn generalisten die gespecialiseerd zijn in het familiebedrijf.

Mesa en haar partners zijn lid van het NGFB

CONTACTGEGEVENS

PingOnline © 2024. All Rights Reserved.   |   Privacy statement – DisclaimerAlgemene voorwaarden