Skip to content Skip to footer

Algemene Voorwaarden MESA FBC B.V. – september 2012

Algemeen
MESA FBC B.V. (hierna te noemen ‘MESA’) is een organisatieadvies bureau gericht op het adviseren en begeleiden van
familiebedrijven en ondernemende families (beide hierna te noemen ‘opdrachtgever’) op familiebedrijfskundig gebied in de
ruimste zin van het woord.

Op de rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en MESA is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank te Utrecht is
exclusief bevoegd kennis te nemen van en te oordelen over geschillen tussen opdrachtgever en MESA voortvloeiende uit of
verband houdende met enige rechtsbetrekking tussen hen.

Aanbiedingen van MESA hebben een geldigheidsduur van twee weken.

Overeenkomsten tussen MESA en opdrachtgever gelden voor onbepaalde termijn tot wederopzegging door één van beide of
bevestiging over en weer dat de betreffende werkzaamheden zijn volbracht.

Alle in de door MESA uitgebrachte aanbiedingen genoemde geldbedragen zijn indicatief en exclusief BTW ongeacht of
opdrachtgever als rechtspersoon of als natuurlijk persoon de opdracht verstrekt.

Een tussentijdse aanpassing van het honorarium zoals dat is overeengekomen, kan maximaal 1 maal per jaar door MESA
worden gewijzigd onder kennisgeving aan opdrachtgever.

MESA behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor van al het door haar verschafte materiaal, hoe ook genaamd tenzij
en voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

MESA communiceert met opdrachtgever via diverse moderne communicatiemethoden waaronder per e-mail en via Internet
tenzij opdrachtgever van te voren schriftelijk heeft aangegeven dat correspondentie slechts per brief/post mag geschieden.

Aansprakelijkheid
MESA zal de door hem te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het
karakter van een inspanningsverplichting met uitsluiting van elke vorm van aansprakelijkheid.

Voor zover door toedoen van een partner of medewerker van MESA materiële schade is veroorzaakt kan MESA daarvoor
aansprakelijk worden gesteld tot maximaal het bedrag dat MESA van haar bedrijfschadeverzekeraar voor het betreffende
schadegeval ontvangt.

Indien een opdracht is verstrekt door meerdere opdrachtgevers gezamenlijk, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk
voor de nakoming van de verplichtingen jegens MESA.

Inschakeling van derden
Indien MESA naar haar oordeel op haar werkzaamheden aanvullende specialistische expertise noodzakelijk of wenselijk acht,
zal in onderling overleg en na instemming van opdrachtgever een derde in dat kader worden ingeschakeld.

Voor zover met de inschakeling van derden honoraria en of kosten gemoeid zijn, worden deze in beginsel direct aan
opdrachtgever in rekening gebracht door de betreffende derde zelf, tenzij MESA en opdrachtgever nadrukkelijk anders zijn
overeengekomen.

Betalingen van MESA aan derden in verband met uitvoeringskosten van de werkzaamheden (waaronder reis- en verblijfskosten,
ingehuurde faciliteiten, catering en zaalhuur) die vooraf met opdrachtgever zijn afgestemd worden tegelijkertijd met het
honorarium over de betreffende periode aan opdrachtgever doorbelast.

Opschorting/beëindiging
De opdrachtgever en MESA zijn ieder gerechtigd de overeenkomst op elk toekomstig tijdstip op te schorten of te beëindigen
zonder inachtneming van een opzegtermijn. In een voorkomend geval blijft opdrachtnemer het op dat moment onbetaalde
gedeclareerde en/of door MESA nog te declareren honorarium met eventuele aanvullende kosten aan MESA verschuldigd.
Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt,
heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder
voorbehoud van rechten.

Wijziging/meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat afwijkingen kunnen ontstaan van een vooraf door MESA aangegeven omvang van de
werkzaamheden, tijdsplanning, werkwijze, werkvorm of enig ander aspect van de betreffende opdracht en dat de gevolgen
daarvan kunnen resulteren in meerwerk. MESA zal dit meerwerk in voorkomende gevallen na afstemming daarvan met
opdrachtgever uitvoeren tegen de condities zoals opgenomen in de betreffende overeenkomst.

Klachten
Eventuele klachten over een factuur of werkzaamheden waarop de factuur betrekking heeft, dienen uiterlijk dertig dagen na
dagtekening van de desbetreffende factuur schriftelijk (met inbegrip van e-mail) aan MESA kenbaar te worden gemaakt. Indien
een dergelijke klacht binnen voornoemde termijn uitblijft, erkent de opdrachtgever de juistheid en geldigheid van de
betreffende factuur.

Vertrouwelijkheid/ omgang persoonsgegevens
Alle persoonlijke en zakelijke informatie en materialen die de opdrachtgever in het kader van de uit te voeren werkzaamheden
aan MESA verstrekt en die niet door de opdrachtgever openbaar zijn gemaakt, worden door MESA als strikt vertrouwelijk
behandeld en conform beheerd. Alle partners en medewerkers van MESA hebben betreffende deze informatie en materialen
geheimhoudingsplicht. Opdrachtgever kan MESA schriftelijk ontheffing hiervan verlenen. De geheimhoudingsplicht strekt zich
niet uit tot gegevens van algemene bekendheid of tot gegevens die bij wettelijk en/of gerechtelijk bevel openbaar moeten
worden gemaakt.

Opdrachtgever aanvaardt dat MESA eventueel kopieën maakt van door opdrachtgever verstrekte bescheiden voor de dagelijkse
werkdossiers. Het door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan MESA verstrekte en eventueel gekopieerde
materiaal wordt onmiddellijk geretourneerd na een daartoe strekkend verzoek van de opdrachtgever gedurende de looptijd
van de overeenkomst en daarna.

Opdrachtgever verleent aan MESA onvoorwaardelijk toestemming om ter uitvoering van de overeenkomst binnen de kaders
van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, persoonsgegevens en andere informatie van en over opdrachtgever vast te
leggen, te verwerken en bewerken in al dan niet geautomatiseerde gegevensbestanden. Opdrachtgever is te allen tijde
gerechtigd deze bestanden in te zien en om te verzoeken tot verwijdering daaruit van deze gegevens.

Facturering/betaling
De werkzaamheden worden telkens per maandultimo aan opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever dient het
verschuldigde bedrag binnen 15 dagen na factuurdatum aan MESA te voldoen op de aangegeven wijze, na verloop van welke
termijn termijn opdrachtgever in verzuim zal zijn zonder nadere ingebrekestelling. Na die vervaldag kan MESA zonder
ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag in rekening brengen.

Indien een verschuldigde betaling van de kant van opdrachtgever achterwege blijft, kan MESA met een beroep op de
onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de
buitengerechtelijke.

Slotbepalingen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht voor zover in een aanbieding en/of overeenkomst hiervan niet wordt afgeweken.
Ingeval van een tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in een aanbieding en/of overeenkomst waarbij MESA wederpartij is en
deze Algemene Voorwaarden prevaleert hetgeen is bepaald in die aanbieding en/of overeenkomst.

Mochten één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan
wordt daardoor de toepasselijkheid en geldigheid van de overige bepalingen niet geraakt. In dat geval komt aan de
desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop
wel een beroep kan worden gedaan.

De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden waarnaar van de opdrachtgever afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbij
uitdrukkelijk uitgesloten.

MESA is gerechtigd haar Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd naar believen aan te passen en de alsdan geldende Algemene
Voorwaarden van toepassing te doen zijn op alle rechtsbetrekkingen geldend op en tot stand komend vanaf dat moment. De
alsdan geldende voorwaarden zullen worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

OVER MESA

Als u over actuele knelpunten of over de lange termijn ontwikkeling van uw familie- onderneming van gedachten wilt wisselen met een deskundige buitenstaander, dan bent U bij MESA-FBC (family business consultants sinds 2005) aan het goede adres. De adviseurs van MESA-FBC zijn generalisten die gespecialiseerd zijn in het familiebedrijf.

Mesa en haar partners zijn lid van het NGFB

CONTACTGEGEVENS

PingOnline © 2024. All Rights Reserved.   |   Privacy statement – DisclaimerAlgemene voorwaarden